Voorwaarden

 

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer

 

Talen Training Centrum TTC

Burgemeester Grothestraat 613761

CL Soest

Nederland

BTW nr. NL8008.02.706.B01IKvK 31033814 Amersfoort

 

e-mail: winkel@talentraining.nl

 

Artikel 2- Toepasselijkheid

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 

Artikel 3 - Het aanbod

1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.

2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

de prijs inclusief  BTW;

de eventuele kosten van aflevering;

de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

 

Artikel 4 - De overeenkomst

 

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 

Artikel 5 - De prijs

 

Alle prijzen zijn inclusief BTW en worden aangegeven in euro’s.Voor boeken bedraagt het BTW-tarief 6%, voor alle andere artikelen ( CD-ROMs, VIDEO’s, MULTIMEDIA, etc.) geldt een BTW-tarief van 21%, voor opleidingen 0%.

Prijzen zijn altijd onder voorbehoud en kunnen tussentijds gewijzigd worden.

 

Artikel 6 - Levering en uitvoering

 

TTC betracht de grootste zorgvuldigheid bij het ontvangst nemen van de bestellingen en het verzenden van de bestelde artikelen.

TTC verzendt de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst. In de regel vindt de levering plaats 2-7 werkdagen nadat de bestelling is ontvangen. Als een levering niet of niet tijdig kan plaatsvinden, omdat de bestelde artikelen niet op voorraad zijn of om een andere reden vertraging ondervinden, dan krijgt u daar de bericht van binnen 15 werkdagen nadat u de bestelling hebt geplaatst.

Indien de koper aan verkoper nog enige betalingsverplichting heeft, in het bijzonder indien facturen ter zake leveranties van verkoper aan koper nog geheel of gedeeltelijk openstaan, is verkoper gerechtigd de leveringsverplichtingen op te schorten totdat koper aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Leveringen kunnen naar een adres gestuurd worden. Hiervoor worden verwerkingskosten in rekening gebracht.

 

Artikel 7 - Retourneren

U kunt onbeschadigde artikelen retourneren als:

u het artikel retourneert binnen de zichttermijn van 8 dagen. De termijn gaat in op de dag na ontvangst van uw bestelling;

het artikel in de originele staat en indien redelijkerwijs mogelijk in de originele verpakking is. De seal van een cd of softwareartikel mag niet verbroken zijn;

u de pakbon of de (kopie) factuur meestuurt in de verpakking

Voor een snelle en correcte afhandeling, is het belangrijk dat u het artikel eerst retour meldt via de mail: winkel@talentraining.nl

Artikelen die u niet kunt retourneren:

Eboeken

Audioboeken

PDF-artikelen

Digitale cadeaubonnen